Avgifter, skatter og finansiering

Notarkostnader (Frais de notaire)

Ved et eiendomkjøp er det notaren som er ansvarlig for å kreve inn tinglysingsgebyrene i tillegg til notarens eget honorar. For nybygg er gebyret på rundt 2,5 % av kjøpesummen. For eiendommer i annenhåndsmarkedet er gebyret mellom 7 og 8%, med en degressiv prosentsats for de dyrere eiendommene.

Eiendomsskatt (La taxe foncière)

Denne skatten betales årlig, og satsen varierer fra en kommune til en annen. Den pålegges eieren av eiendommen pr 1. januar hvert år og innbetales mellom september og november. Den er basert på 50 % av estimert leieverdi og følger den lokale leieindeksen. Hvis en eiendom selges i løpet av året, er kjøperen ansvarlig for den forholdsmessige andelen av denne skatten.

Boligskatt (La taxe d’habitation)

Denne skatten pålegges alle som per 1. januar i året benytter en møblert bolig som sekundærbolig. Skatten kreves i årets siste kvartal og den er basert på eiendommens utleieverdi slik den fastsettes av skattemyndighetene (på grunnlag av opplysninger fra eieren om eiendommens størrelse, beliggenhet osv.)

Gevinstbeskatning

Det er skattereglene i Frankrike og i eierens skattemessige hjemland som fastsetter hvilken prosentsats som skal benyttes. En statsborger fra et EØS-land beskattes i Frankrike med maksimalt 34,5 % av nettogevinsten etter ulike fradrag. Etter 30 års eietid i Frankrike er man fritatt for enhver gevinstbeskatning. Kontakt AAA Riviera hvis du ønsker en simulering av din gevinstbeskatning ved salg av eiendom.

Formueskatt (IFI - "Impôt sur la Fortune Immobilière")

Denne skatten gjelder for (franske) netto eiendomsverdier over 1.300.000 euro. Hvis man er skattemessig bosatt i et annet EU-land, vil skatten betalt i Frankrike være fradragsberettiget i hjemlandet. Vi anbefaler på det sterkeste at man setter seg inn i hvilke bilaterale avtaler landet man skattemessig er bosatt i har med Frankrike for å unngå dobbeltbeskatning.

Arveavgift

Gjenlevende ektefelle er normalt fritatt for arveavgift, dog avhengig av sivilstand og familiesituasjon. Andre arvinger er underlagt en potensiell arveavgift av nettoverdier av fast eiendom og andre aktiva i Frankrike. Arvinger i rett linje har et “fribeløp” på 100.000 euro fra hver av foreldrene som fornyes hvert 15. år. Det er viktig å sette seg inn i alternative eierskapsstrukturer dersom man ønsker å minimere den potensielle franske arveavgiften. Kontakt gjerne AAA Riviera for mer informasjon.

Finansiering

Før den foreløpige salgsavtalen signeres, må finansieringsplanen være klart fastlagt. AAA Riviera tilbyr sine kunder assistanse i forbindelse med opptak av konkurransedyktige pantelån i franske eller internasjonale banker.

Forsikring

Ved kjøp av en eiendom er boligforsikring obligatorisk. AAA Riviera kan foreslå alternative forsikringsselskaper slik at kundene kan tegne en behovstilpasset forsikringspolise.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.