Kjøpsprosessen

Boligkjøpsprosessen begynner så snart du vurderer å kjøpe en bolig i vår vakre region, enten du vil bo her hele året, komme hit på ferie eller investere i en utleiebolig. Prosessen fra A til Å er svært forskjellig fra land til land. For noen er det også språkbarrierer og manglende kunnskap om det lokale markedet og de ulike distriktene. Det er en rekke stadier som må gjennomgås før skjøtet signeres og eiendomsretten overføres av notaren.

Kjøpsprosessen i 10 etapper

Klikk på de enkelte etappene for å finne ut mer.

1) Definer kriteriene dine

Dette kan virke som en selvfølge, men det er ikke desto mindre viktig og bør gjøres med omhu. Du må definere søkekriteriene dine kortfattet og detaljert for å begrense søkeområdet for å gjøre utvelgelsesprosessen håndterbar og effektiv.

2) Kartlegg finansieringen

Å sende inn en søknad til en bank om et lånetilsagn før du tar skrittet fullt ut, vil være svært nyttig senere når du går inn i forhandlingsfasen om kjøp av bolig.

3) Søk etter og velg ut eiendommer du vil besiktige

Denne søkefasen er møysommelig fordi den er tidkrevende og krever mye kunnskap. Antallet eiendomsportaler og andre medier med boligannonsering er imponerende, for ikke å snakke om alle de andre kildene som finnes for å finne drømmeboligen, fra privatpersoner, eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og andre kilder..

4) Evaluering og kontroll av eiendommen du ønsker å kjøpe

Besøk nok eiendommer til at du kan sammenligne og vurdere prisantydning mot markedspris.

Når det gjelder boliger i annenhåndsmarkedet, kjøpes boligen "som den er". Det er følgelig lurt å sjekke alle viktige byggtekniske elementer. Det er også mulig å bestille (for egen regning) en teknisk gjennomgang av boligen hvis du har behov for å få kontrollert strukturelle forhold. Gjennomgå og analyser dokumenter som gjelder eiendommen (diagnostikk/ ekspertrapport) og sameiereglement og referat fra sameiets generalforsamling (hvis aktuelt). Ta kontakt med rådhusets planleggingsavdeling for å forsikre deg om at det ikke er noen faktorer som kan påvirke eiendommen du vurderer å kjøpe (servitutter mht vei, reguleringsplaner, fremtidige bygg i nabolaget osv.).

5) Budgivning

Et konsist utformet skriftlig bud er viktig for å sikre at eiendommen blir reservert for deg som kjøper. Budet må inneholde sivile data, finansieringsplanen, eventuelle forbehold samt angi tidsfrister for budet og undertegning av kjøpekontrakten.

6) Valg av notar(er)

Notaren spiller en viktig rolle i enhver transaksjon, ettersom han bevitner signeringen av skjøtet og overføringen av eiendomsretten. Hver part har rett til å utnevne "sin" notarius, uten at dette påvirker den endelige kostnaden. Dette valget er imidlertid viktig for kjøperen av andre grunner (se punkt 8). På annen side er det vanlig å bruke samme notarius som utbygger når du kjøper en bolig i et nybyggprogram, selv om dette ikke er obligatorisk.

7) Preliminær avtale - “le compromis de vente”

Denne første bindende kontrakten utarbeides enten av eiendomsmegleren eller av kjøperens notar (hvis denne befinner seg i det departementet der eiendommen ligger). Avtalen inneholder:

  • Identiteten til kjøper(e) og selger(e)
  • Beskrivelse av eiendommen som selges. Tekniske diagnoser og andre obligatoriske dokumenter
  • Pris, meglerhonorar og finansiering
  • Eventuelle forbehold, medtatt for et eventuelt pantelån inkl. fristen for innvilgelsen (normalt 2 måneder etter signering av preliminæravtalen)
  • Depositumets størrelse (5-10% av kjøpesummen)
  • Angrerettsfristen til fordel for kjøperen i henhold til "SRU-loven" (inntil 10 dager etter signering) 
  • Datoen for “acte authentique” (den endelige kontraktundertegnelsen) hos notaren

Et stort antall kommuner har forkjøpsrett. Når preliminæravtalen er signert av begge parter, har disse kommunene 2 måneder for å påberope seg forkjøpsretten.

8) Hvordan innta eierskapet?

Utover det å utarbeide alle elementer for den endelige kontrakten samt å administrere oppgjørskontoen, har notaren mulighet til å belyse og drøfte et viktig spørsmål: Hvordan bør man innta eierskapet? Dette temaet blir altfor ofte neglisjert og “tråkker man feil” kan det få store negative konsekvenser. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å undersøke de sivilrettslige og skatterettslige aspektene tilknyttet eiendomskjøpet under hensyntagen til din spesifikke profil, familiesituasjon, eiendommens størrelse mm.

9) Kjøpekontrakt og overlevering av nøkler

Etter at den preliminære salgsavtalen er inngått, signeres den endelige kontrakten hos notaren innen 2-3 måneder. Notaren har på forhånd gjort grundige undersøkelser rundt den aktuelle eiendommen (panteheftelser, kommunale utbyggingsplaner og -restriksjoner osv.). Den franske prosessen er lang, men grundig og betryggende for kjøper. Kjøpers notar utarbeider det endelige skjøtet. Resten av salgssummen (for nybygg, i henhold til tidsplanen) samt tinglysings- og notarkostnader betales via notarens konto.

Disse kostnadene, som skal betales av kjøperen, er i annenhåndsmarkedet mellom 7 og 8 % av kjøpesummen. (I tillegg ca 0,5% for et eventuelt pantelån.) For kjøp av nybygg, se nedenfor.

Før skjøtet signeres, må pengene være innbetalt på notarens konto. Notaren beregner deretter den forholdsmessige eiendomsskatten og eventuelle sameiekostnader. Selgers og kjøpers underskrifter kan skje ved fullmakt. Hvis du imidlertid er til stede og ikke snakker fransk, kreves det at en tolk engasjeres.

10) Etter at du har overtatt nøklene

Notaren innberetter eiendomsoverdragelsen til sameiet (hvis aktuelt) samt de offentlige instansene som er berørt av salget. Abonnementer for vann, strøm, gass, internett, forsikring osv. må tegnes. Opprettelse av en fransk bankkonto vil forenkle autotrekk for regninger, skatter og avgifter.

Nybygg

Prosessen for å kjøpe et hus eller en leilighet som er under oppføring, er annerledes. Først signerer kjøper en reservasjonskontrakt og betaler et depositum på mellom 0 % og 5 %, avhengig av fremdriften i arbeidet og leveringsdatoen. Disse midlene er utilgjengelige og kan ikke disponeres før kjøpekontrakten er signert. Reservasjonskontrakten kan utarbeides uten at en notar er til stede. Avtalen gir en detaljert beskrivelse av eiendommen. Kontrakten kan inneholde et forbehold om låneopptak, samt eventuelle andre juridiske vilkår som gir kjøperen rett til å trekke seg fra kjøpet.

Avhengig av hvor langt byggingen har kommet på bestillingstidspunktet, kan kjøperen tilpasse boligen ved å velge farger, fliser, kjøkken og baderomsinnredning.

Neste trinn er å signere den endelige kjøpekontrakten, som beskriver de ulike byggetrinnene, levering, garantier og andre vilkår og betingelser. Utkastet til skjøtet sendes til selger i god tid før det signeres av notaren. Deretter foretas betalinger i henhold til fremdriften i de ulike byggetrinnene. Restbeløpet (oftest 5 %) betales ved ferdigstillelse og overlevering av nøklene.

Kjøpe med AAA Riviera

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.