Proces sprzedaży

Jeśli myślisz o sprzedaży nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu, trafiłeś we właściwe miejsce, aby poznać różne etapy transakcji. Ten przewodnik sprzedaży przeprowadzi Cię przez kluczowe etapy procesu, dostarczając informacji potrzebnych do pomyślnej sprzedaży nieruchomości. Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych kroków. Nasze doświadczenie w regionie i na lokalnym rynku nieruchomości będzie do Twojej dyspozycji, aby poprowadzić Cię przez ten proces w kierunku udanej sprzedaży.

Aby dowiedzieć się więcej o tych krokach, kliknij je.

10 etapów procesu sprzedaży

1) Wybór agencji nieruchomości

Aby sprzedać nieruchomość po optymalnej cenie, w najlepszych warunkach i w rozsądnym terminie, należy wybrać agencję, która posiada:

 • Doskonałą znajomość lokalnego rynku w celu dokładnej wyceny nieruchomości
 • Zdolność do ustanowienia szerokiego i jakościowego planu marketingowego o profilu francusko-międzynarodowym oraz do zarządzania różnicami kulturowymi i językowymi oraz znalezienia poważnych nabywców
 • Profesjonalna wiedza i doświadczenie, które poprowadzą Cię przez proces sprzedaży
 • Wartości oparte na uczciwości, rygorze i usługach, które są podstawowymi cechami

2) Wycena nieruchomości

Aby wycenić nieruchomość, należy wziąć pod uwagę oficjalne statystyki sprzedaży na danym obszarze, obecną konkurencję, trendy rynkowe oraz atrakcyjność i cechy samej nieruchomości, takie jak: lokalizacja, ekspozycja, jakość konstrukcji i koszt potencjalnych remontów, PLU i przepisy urbanistyczne. Należy pamiętać, że wycena nie jest kompletna, dopóki nie zostaną przeanalizowane dokumenty wymienione poniżej.

3) Gromadzenie dokumentów

Przed wystawieniem nieruchomości na sprzedaż wymagany jest szereg dokumentów:

 • Kopia dokumentu(ów) tożsamości sprzedającego(ych)
 • Akt własności lub świadectwo własności wydane sprzedawcy(om)
 • Kopia podatku od nieruchomości 
 • Diagnozy techniczne przeprowadzone przez eksperta, w tym:
  • Powierzchnia "Loi Carrez"
  • Diagnoza charakterystyki energetycznej i szacowane zużycie energii
  • ewentualną obecność azbestu, termitów lub ołowiu (jeśli nieruchomość została wybudowana przed 1949 r.)
  • Ocena ryzyka naturalnego i technologicznego
  • Stan instalacji elektrycznej
  • Stan instalacji gazowej
  • W przypadku większości gmin: diagnoza zgodności systemu kanalizacyjnego przeprowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowe

  W przypadku sprzedaży nieruchomości będącej częścią współwłasności wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:

  • Ostatnie wezwania do zapłaty wystawione przez zarządcę kondominium
  • Regulamin kondominium
  • Protokoły z 3 ostatnich WZA
  • Dziennik konserwacji budynku
  • Diagnostyka części wspólnych
  • Arkusz podsumowujący kondominium
  • Świadectwo rejestracji zarządcy kondominium

  Kiedy dochodzimy do etapu sporządzania przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży:

  • "Oświadczenie o stanie" - dokument finansowy i informacyjny sporządzony i zafakturowany sprzedającemu (sprzedającym) przez zarządcę/powiernika nieruchomości.

4) Podpisanie mandatu sprzedaży

Podpisana umowa między sprzedającym a jego agentem nieruchomości (francuskim i certyfikowanym) nazywana jest "mandat de vente" (mandat sprzedaży). Mandat ten musi być sporządzony w języku francuskim i musi zawierać obowiązkowe elementy wymagane przez obowiązujące przepisy:

 • Imię i nazwisko właściciela (właścicieli), ich adres i stan cywilny
 • Dane identyfikacyjne agencji nieruchomości, w tym adres siedziby, numer wizytówki, fundusz gwarancyjny itp.
 • Adres nieruchomości, która ma zostać sprzedana, wraz z identyfikacją katastralną i numerami działek w przypadku nieruchomości typu colominium
 • Krótki opis nieruchomości
 • Cena sprzedaży
 • Wysokość opłaty za sprzedaż (wynagrodzenie agencji)
 • Numer i rodzaj upoważnienia, data, ważność i okres anulowania
 • Wszelkie specjalne warunki sprzedaży
 • Planowane działania marketingowe

Przed podpisaniem takiej umowy sprzedawca otrzyma dokument zwany "przed umowną informacją konsumencką". Celem tego dokumentu jest poinformowanie sprzedawcy o jego prawach konsumenckich.

5) Oferta zakupu

Oferta zakupu lub "zamiaru zakupu" złożona przez potencjalnego nabywcę za pośrednictwem agenta nieruchomości musi zawierać tożsamość nabywcy (nabywców) wraz z kopią paszportu (paszportów), finansowanie zakupu, wszelkie specjalne warunki, a także datę ważności i termin sporządzenia i podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży. Oferta ta jest wiążąca dla sprzedającego, ponieważ po jej podpisaniu przez obie strony, sprzedający nie może się z niej wycofać, w przeciwieństwie do kupującego (kupujących), który ma pewne możliwości anulowania.

6) Wybór notariusza (notariuszy)

Notariusz odgrywa kluczową rolę w każdej transakcji, ponieważ jest świadkiem podpisania aktu notarialnego i przeniesienia tytułu własności. Każda ze stron ma prawo wyznaczyć "swojego" notariusza, przy czym decyzja ta nie ma wpływu na ostateczny koszt, a każdy notariusz jest z definicji bezstronny.

7) Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży

Ta pierwsza wiążąca umowa jest sporządzana albo przez agenta nieruchomości, albo przez notariusza kupującego (jeśli ten ostatni znajduje się w departamencie, w którym znajduje się nieruchomość). Zawiera ona:

 • tożsamość kupującego(-ych) i sprzedającego(-ych)
 • opis sprzedawanej nieruchomości wraz z wszelkimi badaniami technicznymi i innymi wymaganymi dokumentami
 • cenę, opłaty negocjacyjne za zlecenie sprzedaży i finansowanie
 • wszelkie zastrzeżenia i klauzule zawieszające, w szczególności termin uzyskania kredytu (zwykle 2 miesiące po podpisaniu umowy sprzedaży) 
 • depozyt, który należy wpłacić w celu potwierdzenia zamiaru zakupu
 • okres odstąpienia na korzyść kupującego zgodnie z "prawem SRU" (do 10 dni po podpisaniu) 
 • Data "acte authentique" (ostatecznego podpisania umowy w obecności notariusza)

Wiele gmin posiada prawo pierwokupu. Po podpisaniu umowy sprzedaży gminy te mają 2 miesiące na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie tego prawa, co częściowo wyjaśnia opóźnienie między dwiema umowami.

8) Kaucja i prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący musi zapłacić 5-10% ceny sprzedaży notariuszowi sprzedającego w ciągu 10 dni od podpisania umowy sprzedaży. Zgodnie z prawem SRU, nabywca (samodzielnie) ma prawo do odstąpienia od zakupu (bez płacenia odszkodowania) do 10 dni po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Po dacie podpisania tej umowy, większość gmin ma okres 2 miesięcy na dokonanie pierwokupu po powiadomieniu gminy przez notariusza deklarującego warunki planowanej transakcji.

W odniesieniu do oferty kredytu hipotecznego, którą otrzymuje kupujący, istnieje ponadto obowiązkowy okres karencji wynoszący 11 dni, zanim kupujący zaakceptuje (lub nie) proponowany kredyt bankowy.

9) Akt sprzedaży

Po zawarciu przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży, w ciągu 2-3 miesięcy podpisywany jest u notariusza ostateczny akt sprzedaży. Notariusz przeprowadzi wcześniej szczegółowe badania dotyczące danej nieruchomości (kredyty hipoteczne, informacje o planach zagospodarowania przestrzennego itp.) Francuski proces administracyjny jest długi, ale dokładny i uspokajający dla kupującego jak i sprzedającego. Notariusz kupującego sporządza ostateczny akt notarialny. Pozostała część ceny sprzedaży jest płatna za pośrednictwem konta notariusza.

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wpłacić środki na konto notariusza. Następnie notariusz obliczy proporcjonalny podatek od nieruchomości i ewentualne opłaty z tytułu współwłasności. Podpisy sprzedających i kupujących mogą zostać złożone przez pełnomocnika w kancelarii notarialnej. Jednakże, jeśli jesteś obecny i nie mówisz po francusku, tłumacz zostanie zatrudniony na tę okazję.

10) Po przekazaniu kluczy

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży notariusz wypłaca sprzedającemu dochód netto ze sprzedaży po odliczeniu różnych długów (hipoteki, prowizji agencyjnej, podatku od zysków kapitałowych itp.) Na tym etapie ważne jest, aby upewnić się, że woda, prąd, telefon i abonamenty ubezpieczeniowe zostały przeniesione na nowego właściciela.

Nasz katalog nieruchomości na sprzedaż

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują tu polityka prywatności oraz warunki korzystania od Google.